© 2013 by Rui Urayama / ruiurayama@gmail.com

  • Rui Urayama
  • Rui Urayama
  • Duo Piacelle
Jemur Trio

Jemur Trio (since 2011) Rui Urayama, piano Egle Jarkova, violin Edevaldo Mulla, cello